परिक्षण वातावरण
अनुकूलन एक्सचेंज दर
Buy Sell
USD
133.40 134.00
INR
160.00 160.15
EUR
142.76 143.40
CNY
18.39 18.47
GBP
169.51 170.27
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637