परिक्षण वातावरण
अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
131.40 132.00
INR
160.00 160.15
EUR
140.69 141.33
CNY
18.55 18.63
GBP
163.60 164.35
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637