परिक्षण वातावरण
अनुकूलन एक्सचेंज दर
किन बेच
USD
133.04 133.64
INR
160.00 160.15
EUR
145.77 146.43
CNY
18.60 18.68
GBP
168.03 168.79
प्रमाणीकरणमा सहयोग
ब्राउजर / खोजी सङ्केत गरिएको सूचीमा
Questions, Clarifications, Ideas? Please contact us:
01-5917010
16600160016 (Toll free)
+977 9861224637